มหาวิทยาลัยเกริก "โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่"

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ( ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ.และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประเทศไทย )

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต<
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ( ไม่มีหน่วยกิต )
 • - ภาษาอังกฤษสำหรับนักการบริหารจัดการองค์การ
 • - ภาษาอังกฤษสำหรับนักการบริหารจัดการองค์การ

  หมวดวิชาบังคับ ( 18 หน่วยกิต )
 • - ทฤษฎีองค์การ
 • - ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการสมัยใหม่
 • - พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร
 • - การจัดการการเงินและงบประมาณ
 • - ธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร
 • - ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารองค์การ

  กลุ่มวิชาเลือก ( 12 หน่วยกิต )
 • - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • - การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • - ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมงาน
 • - การบริหารจัดการการแข่งขันระดับอาเซียนและสากล

  สารนิพนธ์จำนวน ( 6 หน่วยกิต )

  รายละเอียดการเรียนการสอน
 • - เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( เฉพาะวันอาทิตย์ )
 • - ระบบการเรียนแบบระบบ Block Course
 • - ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี 4 เดือน
 • - มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ( ภูมิภาคอาเซียน )

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • - รวม 139,000 บาท (ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ )
 • - ชำระงวดแรก 19,000 บาท ( ชำระในวันสมัคร)
 • - ผ่อนชำระแบบรายเดือน ( เดือนละ 10,000 บาท )
 • - พิเศษ !! นักศึกษาสามารถกู้เรียนได้ ( ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ) เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร

  เอกสารหลักฐานในการสมัคร
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • - สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
 • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ชุด ( ถ้ามี )


คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ( ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ.และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประเทศไทย )

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่
  จำนวนหน่วยกิต แผน ก. 30 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิต แผน ข. 36 หน่วยกิต<
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
  สารนิพนธ์จำนวน ( 6 หน่วยกิต )
  ** จบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ตามมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาของคุรุสภา**
  คุณค่าและคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร
 • - เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (สกอ.)
 • - หลักสูตรผ่านการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพการบริหารการศึกษา (คุรุสภา )
 • - ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กคศ.)

 • - ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • - หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับดี ทุกปีการประเมินฯ
 • - ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามสาขาวิชา
  รายละเอียดการเรียนการสอน
 • - เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( เฉพาะวันอาทิตย์ )
 • - ระบบการเรียนแบบระบบ Block Course
 • - ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี 4 เดือน
 • - มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ( ภูมิภาคอาเซียน )

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • - รวม 139,000 บาท (ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ )
 • - ชำระงวดแรก 19,000 บาท ( ชำระในวันสมัคร)
 • - ผ่อนชำระแบบรายเดือน ( เดือนละ 10,000 บาท )
 • - พิเศษ !! นักศึกษาสามารถกู้เรียนได้ ( ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ) เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร

  เอกสารหลักฐานในการสมัคร
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • - สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
 • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ชุด ( ถ้ามี )