มหาวิทยาลัยเกริก "โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่"

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกริก รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ / เสาร์ - อาทิตย์ )

เรียนรู้การวิเคราะห์รายการปรับพื้นสู่การทำบัญชีที่มีมาตรฐาน มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยใช้ได้ในชีวิตจริง และผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี มีผู้เชจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้โดยตรงซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง

  อาชีพ

นักบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
นักวิเคราะห์ทางการงิน หลักทรัพย์และการลงทุน
เจ้าของบริษัทรับทำบัญชี
พนักงานธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ
นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ปีการศึกษาที่ 1-2 เรียนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรี และศาสตร์ทางด้านการบิน
ปีการศึกษาที่ 3-4 เรียนการจัดการการบินขั้นสูง /Toeic 1-4 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
มีการศึกษาดูงานกับองค์กรสายการบินและส่งฝึกงานกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 500 ชม ก่อนจบการศึกษา

  อาชีพ

สามารถทำงานกับทั้งองค์กรภาครัฐ. รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ด้านการบินได้ 100%
บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
กรมการขนส่งทางอากาศ. สายการบินทั้งในและระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริการต้อนรับบนเครื่องบิน. ฝ่ายบริการภาคพื้น /ฝ่ายสำรองที่นั่ง /การจัดจำหน่ายตั๋ว
กรมศุลกากร. /การขนส่งสินค้าทางอากาศ
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ. ฝูงบินทหารอากาศ. ฝูงบินทหารบก. ฝูงบินตำรวจ. เป็นต้น
สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ( เฉพาะวันอาทิตย์ )

หากคุณเรียนโลจิสติกส์กับเรา โอกาสในการมีงานทำ แนวโน้มความต้องการตลาดในภาพรวม ความต้องการกำลังคน สำหรับระบบโลจิสติกส์มีมาก. มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา90% มีงสนทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3เดือน

  อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
การค้าระหว่างประเทศ คลังสินค้า
ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้าต่างๆ
รัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือ การท่าอากาศยาน. โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งใน และนอกนิคมอุตสาหกรรม
อาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษ

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ( เฉพาะวันอาทิตย์ )

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานวิทยาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการธุรกิจด้วยตนเอง. และสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปวิเคราะห์ บริการจัดการ และแก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ

  อาชีพ

เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม
ผู้ดูแลฐานข้อมูล
นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
นักออกแบบเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่เทคนิคสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ดูแลระะบบเครือข่าย
ผู้ดูแลความปลอดภัยสารสนเทศ
นักวิเคราะห์ระบบ. โปรแกรมเมอร์

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาดมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการ และกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างลึกซึ้ง. อาทิ การตลาดต่างประเทศ การวิจัยการตลาด. การจัดการแบรนด์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด. การวางแผนการตลาดที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพ และความพร้อมในการเผชิญกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  อาชีพ

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
นักวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายการตลาดขององค์กรต่างๆ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และธุรกิจ

สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจเข้าด้วยกัน สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยองรัฐร่วมตรวจสอบและพิจารณาด้านวิชาการ

  อาชีพ

สายงานด้านคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระะบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเว็บไซต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครู อาจารย์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ และวิธีการตั้งแต่การวางแผน. การสรรหา การคัดเลือก การฝึกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน การดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความเจริญก้าวหน้า และทันต่อยุคสมัยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  อาชีพ

เจ้าหน้าที่สรรหา และคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่ปรึและให้คำแนะนำต่างๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
เจ้าของกิจการ

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการ (ปกติ / เสาร์ - อาทิตย์ )

เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และพัฒนาองค์กร เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ และภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประการทำงาน

  อาชีพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร องค์กรต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริหารงานทั่วไป
ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจส่วนตัว

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยเกริก มุ่งเน้นผลิตบัณให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาจีนครบทั้ง ฟัง พรูดอ่าน เขียน และมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  อาชีพ

อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา
ล่าม นักแปลภาษาจีน
มัคคุเทศก์ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศ สถานฑูต
ทำงานในธุรกิจการโรงแรม
ประกอบอาชีพในธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานตามบริษัท
ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวบริการ
เลขานุการ. สจ๊วต และแอร์โฮสเตส
ธุรกิจสื่อสิ่งพิม งานข่าว หนังสือพิมพ์
***มีโอกาสได้รับทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศจีน ต่อไปนี้
Peking University
Tsinghua University
Zhenjiang Universsity
Jilin University
Shandong University
Wuhan University

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์ เกริก สร้างนักปกครอง นักบริหารรุ่นใหม่ที่ก้าวทันโลก อย่างมืออาชีพ ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีพลวัตรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการเมือง การปกครอง การบริหารภาครัฐ ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์มีความสำคัญอย่า ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

  อาชีพ

เจ้าหน้าที่พนักงานปกครองในองค์กรภคารัฐ
ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร
นักการฑูต
บุคลากรทางการปกรองทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หากคุณเรียนกับเรามีโอกาสมีงานทำ แนวโน้มความต้องการทางการตลาดแรงงานด้านสาธารณสุขเป็นที่ต้องการอัตรากำลังคนมากในยุค 4.0 เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยและประชาคมโลกกำลังเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย

  อาชีพ

ผู้บริหารงานด้านสาวธารณาสุข
นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ภาคเอกชน

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปกติ / เสาร์ - อาทิตย์ )

“นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ต้องใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากับวิทยาการที่ทันสมัย” เรียนรู้กับการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย การทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ การสร้างรายได้จากเว็บไซต์ การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และแนวปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อการใช้มัลติเพื่อการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลงาน

  อาชีพ

ทำงานในหน่วยงานต่างๆทางด้านการสื่อสารการตลาด หรือองค์กรภาครัฐ
ทำงานอิสระเป็นนักธุรกิออนไลน์
เป็นนักบริหาร วางแผนด้านนวัตกรรมสื่อให้กับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรนิติศาสตรบัญฑิต

  สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปกติ / เสาร์ - อาทิตย์ )

ศึกษาและเรียนรู้หลักทั่วไปแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสมัญญาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

  อาชีพ

นิติกร
ข้าราชการประจำหน่วยงานภาครัฐ
ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร
ที่ปรึกษากฎหมาย หรือพนักงานบริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชน
*สมัครเข้าอบรมวิชาว่าความ ณ สภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความ สมัครเข้าอบรมและสอบไล่ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัเพื่อให้มีคุณสมบัติในการสอบเป็นผู้พิพากษา อัยการ

สนใจสมัครเรียนคลิ๊กที่นี่