มหาวิทยาลัยเกริก "โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่"

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ