มหาวิทยาลัยเกริก "โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่"

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ