มหาวิทยาลัยเกริก "โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่"

VIPDEGREE เป็นหน่วยงานหนึ่งของ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

(Administration Management for Development Project)VIPDEGREE เป็นหน่วยงานหนึ่งของ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางในการรับสมัคร ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ซึ่งบริการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้สมัคร

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ